Skip to content

Säännöt

Turun Reservialiupseerit – Reserviläiset ry – Säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset ry. Ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Turun kaupunki lähiympäristöineen.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto – Reservunderofficersförbundet ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta
2 §

Yhdistyksen tehtävänä on:
● toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
● kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten
maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
● ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
● ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisenä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
● järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisia kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä 18 vuotta täyttänyt syntyperäinen Suomen kansalainen, tai Suomessa varusmiespalveluksen suorittanut reserviin kuuluva tai sen ikärajan ylittänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai kannattajajäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja kannattajajäsenillä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua. Jäsen, joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolustusvoimiin, raja- tai merivartiolaitokseen on oikeutettu jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään
saavuttamansa jäsenoikeudet.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.
Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (1⁄2) hallituksen vahvuudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.
7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnianvastaisesti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

Hallitus ja sen tehtävät
8 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1⁄2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

10 §

Hallituksen tehtävänä on:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, ja huolehtia yhdistyksen
sisäisestä toiminnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu
yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä
käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä
erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistyksille tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.)
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita hallituksen

käsiteltäväksi.

Kokoukset
 
11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous​ ja syyskokous,​ joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, ja syyskokous viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä.

Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Milloin joku jäsenistä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa​ käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään
hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa​ käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varamiestä.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen
puheenjohtajaksi.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus
17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen tammikuun 31. päivää luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta toiminnantarkastusta varten.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

 

Sääntöjen muuttaminen
19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3⁄4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen
20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3⁄4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3⁄4) äänienemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

22 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.